วิธีการดูแลรักษากระเบื้อง Kenzai


การทำความสะอาดกระเบื้องพื้น

การทำความสะอาดทั่วไป 
วิธีที่ 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

             1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
วิธีการทำความสะอาด
             – ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดทำความ                   สะอาด  บริเวณที่มีคราบสกปรก
การทำความสะอาดทั่วไป
วิธีที่ 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

             1. ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด
             2. น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ หรือ                    ผงซักฟอก
             3. แปรงขนพลาสติก
วิธีการทำความสะอาด
             1. ฉีดน้ำให้กระเบื้องเปียก แล้วทำความ
                  สะอาดพื้นกระเบื้องโดยใช้น้ำยาทำ                        ความสะอาดพื้นห้องน้ำหรือผง                              ซักฟอก ขัดด้วยแปรงขนพลาสติกใน                    บริเวณที่มีคราบ
             2. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างน้ำยา                        ทำความสะอาดออกให้หมด 
การทำความสะอาดคราบฝังลึก
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
            1. ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด
            2. น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ หรือ
                 กรดเกลือ   
            3. แปรงทองเหลือง
วิธีการทำความสะอาด
            1. ฉีดน้ำให้กระเบื้องเปียก แล้วทำความ
                 สะอาดพื้นกระเบื้อง
            2. ใช้กรดเกลือผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 3                   หรือน้ำยาล้างห้องน้ำล้างคราบ                               สกปรกบนผิวหน้า
            3. ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วแต่ความสกปรก
            4. ขัดด้วยแปรงทองเหลืองในบริเวณ
                 ที่มีคราบ
            5. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างทำความ
                 สะอาดออกให้หมด 

การทำความสะอาดกระเบื้องผนัง

การทำความสะอาดทั่วไป
วิธีที่ 1
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

            1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
วิธีการทำความสะอาด
             – ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดทำความ                    สะอาด บริเวณที่มีคราบสกปรก
การทำความสะอาดทั่วไป
วิธีที่ 2
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
             1. ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด
             2. น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ หรือ                    ผงซักฟอก
             3. แปรงขนพลาสติก
วิธีการทำความสะอาด
             1. ฉีดน้ำให้กระเบื้องเปียก แล้วทำความ
                  สะอาดพื้นกระเบื้องโดยใช้น้ำยา                              ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำหรือ
                  ผงซักฟอกขัดด้วยแปรงขนพลาสติก                    ในบริเวณที่มีคราบ
             2. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างน้ำยา                        ทำความสะอาดออกให้หมด
การทำความสะอาดคราบฝังลึก
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
             1. ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด
             2. น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ หรือ
                  กรดเกลือ
             3. แปรงทองเหลือง
วิธีการทำความสะอาด
             1. ฉีดน้ำให้กระเบื้องเปียก แล้วทำความ
                  สะอาดพื้นกระเบื้อง
              2. ใช้กรดเกลือผสมน้ำในอัตราส่วน
                   1 : 3  หรือ น้ำยาล้างห้องน้ำล้าง                             คราบสกปรกบนผิวหน้า
              3. ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วแต่ความสกปรก
              4.ขัดด้วยแปรงทองเหลืองในบริเวณที่มี
                  คราบ
              5. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างทำความ
                   สะอาดออกให้หมด 

Your cart

No products in the cart.